سایت شرکت سیتکس
 سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه شهید بهشتی
    1393/05/04  : تاریخ
آرم
ورود به سیستم
کد کاربر:  
کلمه عبور:  

برای رزرو سحری وعدۀ غذایی ناهار و برای رزرو افطاری وعدۀ غذایی شام در سیستم اتوماسیون تغذیه انتخاب شود.همچنین سحری جمعه مورخ 03/05/93 با افطار روز پنجشنبه مورخ 02/05/93 توزیع خواهد شد.رزرو غذا سه روز قبل از تاریخ مورد نظر خواهد بود.